T&Cs Prepaid Packages Spain (Catalan) - TIER

CONDICIONS GENERALS APLICABLES A PAQUETS PREPAGAMENT

Última actualització: 2022/05/25

1. OBJECTE

(1) TIER Mobility Spain, S.L.U. (d’ara endavant "TIER"), societat de nacionalitat espanyola domiciliada, a efectes de notificacions, a carretera Fuencarral-Alcobendas Km 3,800 - Arbea Campus (Alcobendas) i NIF número B88226865, proveeix serveis de lloguer de patinets equipats amb un motor elèctric (en endavant "Patinet TIER") i bicicletes de pedaleig assistit (d’ara endavant "Bicicleta TIER") (d’ara endavant denominats col·lectivament "Vehicles TIER"), a través de la seva aplicació per a telèfons mòbils compatibles amb la web (d’ara endavant, "App TIER"). Els Vehicles TIER es lloguen únicament a clients degudament registrats a l’App TIER (d’ara endavant, "Client"), en funció de la seva disponibilitat i únicament en un territori definit (d’ara endavant, "Zona Operativa") a Espanya.

(2) Aquestes condicions generals (d’ara endavant "Condicions Generals") s’apliquen a la compra de passis i subscripcions per a l’ús dels Vehicles TIER a l’App TIER ("Paquets Prepagament"). Aquestes Condicions Generals s’adjunten i formen part de les Condicions Generals d’Ús ("CGU") aplicables a l’ús del Vehicle TIER. En cas que es produeixi alguna contradicció entre les presents Condicions Generals i les CGU aplicables als Vehicles TIER en qüestió, prevaldran les presents Condicions Generals pel que fa als Paquets Prepagament.

(3) El Client pot adquirir Paquets Prepagament a través de l’aplicació TIER. Aquests Paquets Prepagament permeten al Client utilitzar els serveis TIER a un preu reduït (en comparació amb el cost d’un trajecte ordinari en un Vehicle TIER) i utilitzar de seguida els serveis adquirits (activació immediata després de la compra) a l’App TIER.

(4) Els Paquets Prepagament estan disponibles en forma de passis que permeten al Client gaudir, durant un període de temps determinat, d’un nombre fix de trajectes i/o de trajectes il·limitats i/o de descomptes fixos i altres avantatges ("Passis") , i en forma de subscripcions renovables tàcitament (“Subscripcions”).

(5) El preu, les restriccions i tota informació relativa als Paquets Prepagament, incloent però sense limitar-se a: (i) els Vehicles TIER que poden ser utilitzats sota el Paquet Prepagament seleccionat, (ii) la durada del Paquet Prepagament (el " Període contractual"), (iii) les limitacions en el nombre màxim de viatges i/o la durada màxima dels esmentats viatges i, (iv) les limitacions en les hores i/o dies en què es pot utilitzar el Paquet Prepagament seran comunicats al Client abans de la compra del Paquet Prepagament. Si el Client supera les limitacions aplicables al Paquet Prepagament, se li facturarà segons les tarifes d’ús vigents especificades a l’App TIER per al Vehicle TIER seleccionat.

(6) Per a determinats Paquets Prepagament es podran facturar càrrecs addicionals al preu de compra. Abans de la compra el Client serà informat de forma expressa del pagament i de les taxes que s’aplicaran a més a més del preu de compra del Paquet Prepagament.

(7) L’ús d’un Paquet Prepagament podrà estar limitat a una Zona Operativa i/o al país on va ser adquirit (el “Perímetre”).

(8) Tota la informació suplementària sobre un Paquet Prepagament i la seva adquisició podrà ser consultada a la descripció individual del Paquet Prepagament disponible a l’App TIER.

(9) TIER es reserva el dret de suspendre l’oferta i/o rescindir i/o modificar els termes i condicions del Paquet Prepagament, incloent les presents Condicions Generals. Els clients que hagin adquirit una Subscripció rebran una notificació prèvia a aquest efecte, per correu electrònic o a través de l’App TIER, catorze (14) dies abans de la data d’entrada en vigor d’aquestes accions. Un cop esgotat aquest termini, les modificacions entraran en vigor en el següent període de facturació del Paquet Prepagament adquirit pel Client. Si el Client no està d’acord amb aquests canvis, és lliure de donar de baixa la seva Subscripció. Si el Client ha adquirit un Passi, aquest continuarà sent vàlid segons les condicions vigents al moment de la compra fins al final del Període contractual.

2. CONTRACTACIÓ

(1) El contracte per la compra d’un Paquet Prepagament se subscriu de forma directa a l’App TIER. L’App TIER funciona amb iOS 13 o posterior i amb Android 7 o posterior. La inscripció a l’App TIER conforme als requisits fixats a les CGU és necessària per adquirir Paquets Prepagament. Cada vegada que es descarrega l’App TIER, es comprova automàticament que el telèfon mòbil compleix els requisits esmentats.

(2) La disponibilitat de Paquets Prepagament pot estar limitada a determinades Zones Operatives, segons s’indiqui a l’App TIER.

(3) En adquirir un Paquet Prepagament, el Client accepta les presents Condicions Generals, com també les altres condicions relatives al Paquet Prepagament comunicades al moment de la compra via l’App TIER.

(4) En cas de compra d’una subscripció, aquesta es renovarà tàcitament per la mateixa durada i continuarà en vigor, llevat que es rescindeixi de conformitat amb l’article 8 de les presents condicions generals.

(5) Abans de comprar un Paquet Prepagament, la informació introduïda pel Client es mostrarà en forma de vista prèvia perquè aquest pugui comprovar-la. Per corregir qualsevol error, el Client pot tornar a la pàgina principal i fer els canvis necessaris.

(6) Les opcions de Paquets Prepagament disponibles a l’App TIER no constitueixen una oferta vinculant de TIER per al Client. En fer clic al botó "Confirmar pagament" (o similar) d’un Paquet Prepagament, el Client presenta una oferta vinculant de compra dels serveis seleccionats. Durant el procés de compra, el Client també accepta aquestes Condicions Generals.

(7) El contracte per a la compra del Paquet Prepagament es conclou quan el Paquet Prepagament figura disponible a l’App TIER mitjançant el missatge "Confirmat" (o similar).

(8) El preu de compra s’ha de pagar immediatament.

(9) La compra d’un Paquet Prepagament no comporta un dret per al Client d’exigir de TIER un lloguer individualitzat a la seva lliure i sola elecció, per tal com aquesta possibilitat queda limitada a la disponibilitat existent de vehicles.

(10) Les presents Condicions Generals i qualssevol altres condicions generals aplicables a l’ús dels Vehicles TIER estan disponibles per a consulta i descàrrega en la seva versió actual al lloc web de TIER https://www.tier.app/terms-and-conditions.

3. PAGAMENT

(1) Tots els preus s’expressen en euros o en la moneda local i inclouen l’impost sobre el valor afegit aplicable. S’aplicaran els preus o càrrecs que estiguin en vigor a l’App TIER al moment de la compra.

(2) El Client pot triar entre els mètodes de pagament que es mostren al final del procés de compra. En cas de reembossament, TIER utilitzarà el mètode de pagament utilitzat pel Client per a la transacció inicial.

(3) TIER col·labora amb diferents proveïdors de serveis de pagament. Els pagaments són efectuats segons el mètode de pagament escollit pel Client. En subscriure el contracte, el Client confirma que és titular i/o està autoritzat a disposar del mètode de pagament mitjançant dèbit directe. El Client ha d’assegurar-se que disposa de prou fons. Si un pagament no pot ésser efectuat per insuficiència de fons o per altres raons imputables al Client, TIER podrà cobrar al Client despeses addicionals.

(4) Si el Client adquireix una Subscripció, aquesta es renovarà tàcitament al començament de cada període de facturació. En adquirir una Subscripció, el Client autoritza TIER a facturar automàticament el preu de la Subscripció utilitzant el mètode de pagament utilitzat per adquirir la Subscripció o per un altre mètode de pagament disponible a l’App TIER seleccionat pel Client.

(5) Si el Client no desitja renovar la seva Subscripció, podrà donar-la de baixa en qualsevol moment d’acord amb l’article 8 d’aquestes Condicions Generals. Els costos facturats en virtut d’aquesta clàusula no són reembossables.

(6) El Client declara que té el dret legal d’utilitzar el mètode de pagament proveït i que autoritza les transaccions rellevants. Si TIER sospita que la informació proporcionada pel Client en relació al mètode de pagament és inexacta o fraudulenta, TIER podrà desactivar o bloquejar l’accés al compte d’usuari, impossibilitant el Client de continuar utilitzant els serveis de TIER, de forma total o fins que aquesta situació s’aclareixi a satisfacció de TIER.

4. CESSIÓ

TIER es reserva el dret de cedir a un tercer els drets que li corresponen en virtut de la present relació contractual, en particular als efectes del cobrament de deutes. Els clients seran informats de qualsevol cessió d’aquest tipus. El Client únicament podrà realitzar el pagament amb efecte alliberador al cessionari, mentre que TIER seguirà sent responsable de les consultes generals del Client, reclamacions, etc. Cap cessió per part de TIER dels seus drets de cobrament no suposarà una reducció dels drets del client.

5. NO TRANSFERÈNCIA I ÚS INDEGUT

(1) Els Paquets Prepagaments no es poden transferir a altres comptes d’usuari, ja que estan directament vinculats al compte d’usuari del Client. L’ús dels Paquets Prepagaments és personal i intransferible, i no n’està permesa la cessió, ni tan sols a títol temporal, a tercers. És responsabilitat del Client adoptar les mesures necessàries per a custodiar les dades d’accés evitant l’ús de Paquets Prepagaments per part de tercers. Els Clients no estan autoritzats a comunicar les dades d’accés al seu compte d’usuari (nom d’usuari, contrasenya, codi PIN) a tercers, fins i tot si aquests tercers igualment són Clients.

(2) El Client es compromet a no fer ús indegut i/o indiscriminat del Paquet Prepagament, i a no cometre cap frau contra TIER.

(3) El Client només podrà utilitzar el Paquet Prepagament dins del Perímetre, si escau.

6. RESPONSABILITAT

(1) La responsabilitat de TIER es limita als conceptes i imports coberts per l’assegurança contractada per TIER. En cas que els danys soferts no estiguin coberts per l’assegurança contractada, la responsabilitat total de TIER es limitarà a l’import del dany emergent causat efectivament en relació amb el contracte en qüestió.

(2) TIER no és responsable davant del Client per:

a) qualsevol pèrdua i/o dany sofert pel Client en la mesura que es derivi de l’incompliment d’aquestes Condicions Generals per part del Client o de tot altre esdeveniment més enllà del control raonable de TIER; o
b) qualsevol pèrdua de beneficis, lucre cessant o frustració d’expectatives.

(3) Això no exclou la responsabilitat de TIER per dol o negligència greu, o dels seus empleats o agents, o, llevat dels casos de força major, per l’incompliment d’una obligació consistent en una de les prestacions principals del contracte subscrit. Això no exclourà ni limitarà la responsabilitat de TIER en cas de mort o de lesions físiques resultants d’un acte o omissió dolosos per part seva.

8. DESACTIVACIÓ

(1) TIER podrà bloquejar temporalment el compte d’usuari del Client en els casos següents:

a) si la informació de registre aportada per a l’execució del contracte ha estat proporcionada de forma incorrecta al compte d’usuari, en particular si TIER sospita que la informació de registre o de compra transmesa pel Client és inexacta o fraudulenta;
b) si el client es retarda en el pagament de més de 0,1 euros;
c) si es produeixen altres incompliments contractuals significatius de què sigui responsable el Client i que puguin causar danys a TIER o a qualsevol altre tercer;

(2) TIER procedirà a desbloquejar el compte d’usuari una vegada que el comportament contrari al que preveuen aquestes Condicions Generals per part del Client o el motiu de desactivació temporal s’hagi resolt.

(3) En cas de bloqueig temporal o permanent del compte d’usuari del Client, els Paquets Prepagaments no es podran utilitzar. La rescissió per part de TIER del contracte d’ús de l’App TIER implica que els Paquets Prepagaments no podran ser utilitzats pel Client. Per consegüent, el Client no tindrà dret a fer cap reclamació contra TIER en relació amb la impossibilitat d’utilitzar el servei i/o els Paquets Prepagaments.

8. TERMINACIÓ

(1) El Passis romandrà en vigor fins a l’ocurrència de qualsevol dels esdeveniments següents: (i) una vegada s’hagin utilitzat el nombre màxim de viatges permesos, o (ii) la finalització del Període contractual corresponent.

(2) Si el Client ha adquirit una Subscripció, podrà rescindir-la en qualsevol moment i cancel·lar-ne la renovació fins a vint-i-quatre (24) hores abans del següent pagament previst. La cancel·lació tindrà efecte al final del període de facturació en curs. El Client podrà continuar utilitzant els serveis de la Subscripció fins que la rescissió tingui efecte (dins del límit del nombre màxim de viatges autoritzats o una altra limitació, si escau).

(3) TIER té dret a rescindir Subscripcions mitjançant notificació prèvia a aquest efecte amb catorze (14) dies d’antelació. La rescissió entrarà en vigor al final del període de facturació en curs.

(4) TIER podrà rescindir el Paquet Prepagament amb efecte immediat en cas d’incompliment de les presents Condicions Generals, en particular de l’article 3 i de l’article 5.

(5) TIER podrà prohibir l’ús posterior del Paquet Prepagament (o rescindir el contracte) amb efecte immediat en cas que el Client hagi comès repetidament violacions contractuals i/o no hagi actuat de la manera que requereixen aquestes Condicions Generals després de notificació a l’App TIER o carta d’advertiment.

9. DRET DE DESISTIMENT

Com a consumidor, el Client disposa d’un dret de desistiment que pot exercir en un termini de catorze (14) dies naturals a partir de la compra del Paquet de Prepagament sense necessitat de concretar-ne el motiu i sense incórrer en costos addicionals als que corresponen a les presents condicions generals, d’acord amb les instruccions següents.

INSTRUCCIONS PER A LA RETIRADA

DRET DE DESISTIMENT

Teniu dret a desistir del Paquet Prepagament en un termini de catorze (14) dies naturals a partir de la data de subscripció del contracte o adquisició del Paquet Prepagament.

Per a exercir el dret de desistiment, cal que ens notifiqueu la vostra decisió de rescindir aquest contracte mitjançant una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic a TIER Mobility Spain S.L.U, Ctra Fuencarral-Alcobendas Km 3,800 - Arbea Campus, Alcobendas. Telèfon: +34 910 789 840. Correu electrònic: support@tier.app). Podeu utilitzar el model de formulari de retirada adjunt, però no és obligatori.

Perquè es respecti el termini de desistiment, n’hi ha prou que envieu la vostra comunicació sobre l’exercici del dret de desistiment abans que aquest expiri.

EFECTES DE LA RETIRADA

Atès que els serveis relacionats amb el Paquet Prepagament s’inicien immediatament després de la confirmació de la compra, el Client accepta que en cas d’exercir el dret de desistiment, el Client que hagi sol·licitat iniciar la prestació dels serveis durant el període de desistiment tindrà dret a un reembossament proporcional als serveis ja prestats en el moment que el Client comuniqui a TIER l’exercici del dret de desistiment, en relació amb l’import total dels serveis prestats en el marc de l’Oferta de Prepagament. Si el Client exerceix aquest dret de desistiment, TIER el reembossarà immediatament i com a molt tard abans de transcorreguts catorze (14) dies a partir de la data en què rebem la notificació de la revocació del Client. Li tornarem els diners utilitzant el mateix mètode de pagament que va utilitzar per a la transacció inicial, llevat que accepti expressament un mètode diferent; en qualsevol cas, aquesta devolució no suposarà cap cost.

(Si voleu fer un desistiment, ompliu i retorneu el següent formulari)

MODEL DE FORMULARI DE DESISTIMENT

A l’atenció de :

TIER Mobility Spain S.L.U

Ctra Fuencarral-Alcobendas Km 3,800 - Arbea Campus, Alcobendas

Telèfon: +34 910 789 840

Correu electrònic: support@tier.app

Per la present, jo/nosaltres (*) us notifiquem (*) el meu/nostre (*) desistiment del contracte de venda de prestació dels serveis (*) que figuren a continuació:

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Número de comanda :

________________________________________

Sol·licitat el (*)/rebut el (*) :

___________________________________

Nom del consumidor :

_______________________________________

Adreça del consumidor:

_______________________________________

Signatura del consumidor (només en cas de notificació en paper)

_______________________________________

Data:

_______________________________________

(*) Ratlleu el que no escaigui

10. PROTECCIÓ DE DADES

(1) TIER recull i tracta les dades personals del Client en la mesura que aquestes dades són necessàries per a la transacció. En el tractament de les dades personals del client, TIER respecta les disposicions legals aplicables, en particular les del RGPD.

(2) Per a més informació i l’abast de la recollida, emmagatzematge i tractament de les dades personals del Client, consulteu la política de privadesa de TIER.

11. DISPOSICIONS FINALS

(1) El Client no podrà transferir a tercers les reclamacions o altres drets derivats dels contractes anteriors sense el consentiment previ per escrit de TIER.

(2) La relació contractual entre el Client i TIER està subjecta a la legislació espanyola.

(3) Si un tribunal declara invàlida o inaplicable alguna de les disposicions d’aquestes Condicions Generals, aquesta disposició s’eliminarà i la resta de les disposicions de les Condicions Generals continuaran sent vàlides i aplicables.

12. SERVICI D’ATENCIÓ AL CLIENT / RECLAMACIONS

El Client pot posar-se en contacte amb TIER per correu, telèfon o correu electrònic amb qualsevol pregunta, comentari, queixa o altres declaracions a través dels mitjans següents:

TIER Mobility Spain S.L.U, Ctra Fuencarral-Alcobendas Km 3,800 - Arbea Campus, Alcobendas

Telèfon: +34 910 789 840

Correu electrònic: support@tier.app