OGÓLNE WARUNKI UMOWNE DLA PAKIETÓW PRZEDPŁACONYCH

 

§ 1 PRZEDMIOT

 1. TIER Mobility Poland sp. z o.o., ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa (zwana dalej „TIER“) wypożycza hulajnogi z napędem elektrycznym (zwane dalej „hulajnogami elektrycznymi TIER“) oraz rowery z napędem elektrycznym (zwane dalej „rowerami elektrycznymi TIER“) (łącznie dalej zwane: „pojazdami TIER”) za pomocą własnej aplikacji na telefony komórkowe z dostępem do Internetu (zwanej dalej  „aplikacją TIER“) z zastosowaniem tzw. koncepcji „free-floatingu“. Wynajem ma miejsce wyłącznie na rzecz klienta zarejestrowanego za pomocą aplikacji TIER (zwanego dalej „klientem”) i tylko w przypadku dostępności pojazdów na obszarze działania pojazdów TIER (zgodnie z definicją zawartą w Ogólnych Warunkach Umownych dla pojazdów TIER) w Polsce oraz wyłącznie w celu użytkowania do celów prywatnych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Koncepcja „free-floatingu“ oznacza, że pojazdy TIER są dostępne na obszarze działania, ale nie znajdują się w stałych lokalizacjach. TIER nie ma obowiązku zapewniania dostępności pojazdów TIER.

 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowne (zwane dalej „OWU“) obowiązują dla zakupu pakietów przedpłaconych w celu korzystania z hulajnóg elektrycznych i rowerów elektrycznych w aplikacji TIER. Ponadto zastosowanie mają Ogólne Warunki Umowne obowiązujące dla pojazdów TIER. W razie sprzeczności, pierwszeństwo mają niniejsze Ogólne Warunki Umowne. 

 

 1. W aplikacji TIER klient może nabywać różne pakiety przedpłacone. Pakiety przedpłacone stanowią vouchery na korzystanie z pojazdów TIER na warunkach określonych w opisie danego pakietu przedpłaconego i co do zasady umożliwiają korzystanie z pojazdów TIER po obniżonej cenie w stosunku do regularnej ceny za przejazd pojazdem TIER. Korzystanie z pakietu przedpłaconego możliwe jest od momentu jego zakupu bądź od daty wskazanej w aplikacji TIER (aktywacja pakietu następuje bezpośrednio po zakupie bądź w dacie wskazanej w aplikacji TIER). 

 

 1. Istnieje również możliwość nabycia abonamentów TIER w ramach aplikacji TIER. Abonamenty TIER podlegają cenom i ograniczeniom określonym w aplikacji TIER. W ramach abonamentu TIER klient ma możliwość cyklicznego korzystania z zakupionej usługi tak długo, jak jest ona świadczona przez TIER.

 

 1. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z danego pakietu przedpłaconego znajdują się każdorazowo w opisie pakietu przedpłaconego zamieszczonym w aplikacji TIER. W szczególności zawiera on informacje, dla których pojazdów TIER wybrany pakiet może być zastosowany oraz warunki cenowe dla danego pakietu.

 

Stroną umowy z klientem jest:

TIER Mobility Poland sp. z o.o.

Grójecka 208

02-390 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000889885, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5272950882

e-mail: info@tier.app

telefon: +48 22 581 81 33

strona internetowa: https://about.tier.app

Zmiana danych rejestrowych i kontaktowych TIER nie wymaga zmiany OWU. Aktualne dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej TIER.

 

 1. TIER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych OWU, jeśli będzie to konieczne w celu ich dostosowania do wymogów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego bądź wymogów technicznych.TIER poinformuje klienta o zmianach pocztą elektroniczną bądź komunikatem w aplikacji TIER najpóźniej na 2 tygodnie przed wejściem w życie zmian i opublikuje zmienione OWU na stronie internetowej TIER oraz w aplikacji TIER. Klient, który nie akceptuje zmian OWU, uprawniony jest do wyrażenia sprzeciwu pocztą elektroniczną na adres e-mail TIER bądź w formie pisemnej na adres do korespondencji TIER w terminie 2 tygodni od dnia powiadomienia o zmianach. W przypadku wyrażenia sprzeciwu umowa o korzystanie z aplikacji ulega rozwiązaniu z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian OWU.  Wszelkie zmiany OWU uważa się za zaakceptowane, jeśli klient nie zgłosi sprzeciwu w formie i terminie, o których mowa powyżej. TIER pouczy klienta o dacie wejścia w życie zmian, prawie do sprzeciwu i konsekwencjach prawnych jego niewyrażenia wraz z powiadomieniem o zmianie OWU. W przypadku innych zmian OWU, w szczególności zmian wynikających z nowych rozwiązań wprowadzanych przez TIER określony wyżej termin wydłuża się do 4 tygodni, o czym klient zostanie poinformowany w zawiadomieniu o zmianie OWU. 

 

 1. Językiem umowy jest język polski. W przypadku tłumaczeń na inne języki pierwszeństwo ma wersja polska.

 

§ 2 ZAWARCIE UMOWY ZAKUPU PAKIETÓW PRZEDPŁACONYCH

 1. Zawarcie umowy sprzedaży pakietu przedpłaconego odbywa się za pośrednictwem aplikacji TIER. W tym celu konieczne jest zarejestrowanie się poprzez założenie konta użytkownika w aplikacji TIER (zwane dalej „konto użytkownika”) i zawarcie umowy o korzystanie z aplikacji TIER. Sposób i zasady zawarcia umowy o korzystanie z aplikacji TIER regulują OWU dla pojazdów TIER, o których mowa w § 1 ust. 2 powyżej.

 

 1. Zakup pakietu przedpłaconego możliwy jest na terytorium Polski.

 

 1. Przed złożeniem przez klienta oferty na zawarcie umowy sprzedaży pakietu przedpłaconego w aplikacji TIER, klientowi wyświetlane są wszystkie wprowadzone dane w celu ich weryfikacji. Aby skorygować błędnie wprowadzone dane, klient może przy pomocy przycisku z symbolem powrócić do modułu wprowadzania danych i dokonać zmian.

 

 1. Zamieszczenie proponowanych pakietów przedpłaconych w aplikacji TIER nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego od TIER dla klienta. Klikając na przycisk „Potwierdź płatność“ klient składa wiążącą ofertę zakupu pakietów przedpłaconych znajdujących się w koszyku klienta na koncie użytkownika. W procesie składania zamówienia klient akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Umowne dla pakietów przedpłaconych. Brak akceptacji niniejszych Ogólnych Warunków Umownych dla pakietów przedpłaconych uniemożliwia zawarcie umowy sprzedaży pakietów przedpłaconych.

 

 1. Wiążąca umowa sprzedaży pakietu przedpłaconego objętego ofertą zostaje zawarta w momencie przyjęcia oferty przez TIER, tj. gdy dany pakiet przedpłacony zostanie udostępniony w widoku aplikacji TIER u klienta za pomocą komunikatu „Potwierdzone“.

 

 1. Cena zakupu płatna jest w momencie zawierania umowy za pośrednictwem aplikacji TIER. 

 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowne dostępne są do wglądu i pobrania w aktualnie obowiązującej wersji na stronie internetowej about.tier.app. Na życzenie klienta TIER dostarczy je również w formie dokumentowej pocztą elektroniczną.

 

§ 3 PŁATNOŚCI

 1. Ceny pakietów przedpłaconych zamieszczone są w aplikacji TIER, wyrażone są w walucie Polski Złoty i zawierają ustawowy podatek VAT. Obowiązują ceny podane w aplikacji TIER w momencie składania oferty nabycia pakietu przedpłaconego przez klienta zgodnie z § 2 ust 4 powyżej.

 

 1. Klient może wybrać jedną z metod płatności wyświetlanych na końcu procesu składania oferty. Ewentualnych zwrotów płatności TIER dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji.

 

 1. TIER współpracuje z różnymi dostawcami usług płatniczych. Płatności dokonywane są zgodnie z metodą płatności wybraną w procesie rejestracyjnym. W momencie zawarcia umowy klient potwierdza, że jest upoważniony do rozporządzania podanym kontem w formie polecenia zapłaty. Klient zobowiązany jest zapewnić odpowiednie pokrycie w środkach pieniężnych na swoim środku płatniczym. Jeżeli płatność nie może zostać zrealizowana z powodu braku środków lub z innych przyczyn zależnych od klienta, a TIER poniesie z tego tytułu koszty,  TIER może obciążyć klienta tymi kosztami w wysokości faktycznie poniesionej lub w formie opłaty, zgodnie z listą opłat dostępną na stronie internetowej TIER (dostępnej pod adresem: https://about.tier.app/fees/). W przypadku, gdy szkoda przewyższa kwotę opłaty dodatkowej, TIER uprawniony jest do dochodzenia od klienta odszkodowania przewyższającego kwotę opłaty dodatkowej.

 

 1. W zależności od wybranego przez klienta rodzaju pakietu mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Klient zostanie wyraźnie poinformowany przed zakupem pakietu przedpłaconego, czy dla wybranego pakietu zostaną naliczone dodatkowe opłaty i w jakiej wysokości. Przed zawarciem indywidualnej umowy najmu klient zostanie dodatkowo powiadomiony o dodatkowej należnej opłacie zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Umownych mających zastosowanie do danego pojazdu TIER. 

 

 1. W przypadku rezerwacji pakietu przedpłaconego z automatycznym odnowieniem na kolejny okres korzystania z pakietu, cena danego pakietu jest płatna miesięcznie, zgodnie z warunkami płatności. Zasady rezygnacji z pakietu przedpłaconego z automatycznym odnowieniem uregulowane są w § 8 OWU.

 

§ 4 CESJA

TIER zastrzega sobie prawo do cesji swoich należności wynikających z niniejszego stosunku umownego na rzecz osoby trzeciej, zwłaszcza w celu ich windykacji. Klient zostanie poinformowany o odpowiedniej cesji we właściwym czasie. W takim przypadku klient zobowiązany jest dokonywać płatności tylko na rzecz cesjonariusza, przy czym TIER pozostaje nadal odpowiedzialny za ogólne zapytania od klientów, reklamacje itd.

 

§ 5 BRAK MOŻLIWOŚCI PRZENIESIENIA NA INNE KONTA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Oferowane pakiety przedpłacone nie mogą być przenoszone na inne konta użytkowników, ponieważ są one bezpośrednio powiązane z kontem użytkownika danego klienta. 

 

 1. Klient nie jest uprawniony do przekazywania zakupionego pakietu przedpłaconego ani dzielenia się pakietem z innymi użytkownikami. Takie działania klienta uprawniają TIER do zablokowania konta klienta w aplikacji TIER i rozwiązania umowy o korzystanie z aplikacji TIER ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

Strony odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach ogólnych.

 

§ 7 TYMCZASOWE ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA I WYŁĄCZENIE Z KORZYSTANIA

 1. TIER może tymczasowo zablokować konto użytkownika:

a) jeżeli dane niezbędne do realizacji umowy nie są prawidłowo podane na koncie użytkownika;

b) jeżeli klient zalega z płatnością na rzecz TIER;

c) w przypadku innych istotnych naruszeń umowy, za które klient ponosi odpowiedzialność;

d) jeżeli klient zgubił lub skradziono mu telefon komórkowy połączony z kontem użytkownika, lub jeżeli istnieje jakakolwiek inna możliwość nieuprawnionego użycia konta użytkownika przez osoby trzecie.

 

 1. TIER odblokuje konto użytkownika niezwłocznie po ustaniu naruszenia umowy przez klienta lub ustania przyczyn, które były podstawą do zablokowania konta użytkownika.

 

 1. TIER może, po uprzednim bezskutecznym upomnieniu, zablokować możliwość korzystania z konta przez klienta, jeżeli klient swoim zachowaniem co najmniej dwukrotnie naruszył umowę i ponosi odpowiedzialność za te naruszenia.

 

 1. W okresach tymczasowej blokady konta użytkownika, korzystanie z pakietów przedpłaconych jest wykluczone.

 

§ 8 WYPOWIEDZENIE UMOWY DOT. ODNAWIALNYCH PAKIETÓW PRZEDPŁACONYCH

 1. Jeżeli klient zakupił pakiet przedpłacony z automatycznym odnowieniem na kolejny okres korzystania z pakietu, jest on uprawniony do złożenia oświadczenia o braku chęci odnowienia pakietu przedpłaconego na kolejny okres do 24 godzin przed upływem poprzedniego okresu korzystania z pakietu.

 

 1. Jeżeli klient zakupił pakiet przedpłacony z automatycznym odnowieniem na kolejny okres korzystania z pakietu, TIER jest uprawniony do złożenia oświadczenia o braku chęci odnowienia pakietu przedpłaconego na kolejny okres do 2 tygodni przed upływem poprzedniego okresu korzystania  z pakietu.

 

 1. Jeżeli nie zostało złożone oświadczenie o braku chęci odnowienia pakietu przedpłaconego na kolejny okres przez klienta zgodnie z pkt. (1) lub przez TIER zgodnie z pkt. (2), okres korzystania z pakietu przedpłaconego zostaje przedłużony o odpowiedni okres określony w aplikacji TIER.

 

§ 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PAKIETÓW PRZEDPŁACONYCH

 

Jako konsument, klient ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższym pouczeniem. 

 

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta po rozpoczęciu korzystania z pakietu przedpłaconego możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży pakietów przedpłaconych w części już zrealizowanej zostaje wyłączona. Klient będzie uprawniony do zwrotu środków proporcjonalnie do niewykorzystanego czasu najmu pojazdu TIER.  

 

POUCZENIE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyny.

Bieg terminu odstąpienia rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy. Aby skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą nas Państwo poinformować (TIER Mobility Poland sp. z o.o., ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa, e-mail: info@tier.app) o swojej decyzji, składając wyraźne oświadczenie (np. za pomocą listu przesłanego pocztą, faksu lub wiadomości e-mail). Mogą Państwo skorzystać w tym celu z załączonego wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który jednak nie jest obligatoryjny. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem jego terminu.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

W przypadku odstąpienia od umowy, zwracamy Państwu wszystkie płatności, jakie otrzymaliśmy od Państwa, niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyli Państwo przy pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny uzgodniono inaczej; w żadnym przypadku nie naliczymy Państwu tytułem tego zwrotu dodatkowych opłat.

Jeżeli zgłosili Państwo żądanie rozpoczęcia świadczenia usług w okresie odstąpienia od umowy, mają Państwo obowiązek zapłaty kwoty odpowiadającej proporcji usług już wykonanych do momentu, w którym powiadomią nas Państwo o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy w stosunku do całkowitego zakresu usług przewidzianych w umowie.

 

KONIEC POUCZENIA DOTYCZĄCEGO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(Jeżeli chcą Państwo odstąpić od umowy, mogą Państwo wypełnić i wysłać poniższy formularz).

 

PRZYKŁADOWY FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Do:

TIER Mobility Poland sp. z o.o.

Grójecka 208

02-390 Warszawa

Polska

 

Tel: +48 22 581 81 33,

e-mail: info@tier.app

 

Imię i nazwisko konsumenta: 

 

Adres konsumenta:

 

Odstąpienie

Niniejszym odstępuję/-my (*) od umowy zawartej przeze mnie/nas (*) z TIER Mobility Poland sp. z o.o. o nabycie następujących dóbr/ świadczenie następujących usług (*): 

                                                                                  

______________________________

 

Data i odpis konsumenta (tylko w przypadku zwykłej formy pisemnej)

 

(*) Niewłaściwe skreślić

 

§ 10 OCHRONA DANYCH

TIER gromadzi i przetwarza dane osobowe klienta niezbędne do realizacji umowy. Przetwarzając dane osobowe klienta, TIER przestrzega obowiązujących przepisów ustawowych, w szczególności przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W odniesieniu do szczegółów i zakresu gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych klienta, odsyła się do Polityki prywatności zamieszczonej na stronie internetowej TIER.

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy między klientem a TIER podlegają prawu polskiemu.

 

 1. Wszelkie spory lub nieporozumienia wynikające z zawartej umowy pomiędzy klientem, będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, a TIER, których strony nie zdołają rozwiązać w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. W przypadku wyrażenia przez konsumenta zgody, spory mogą być rozpoznawane przez stały polubowny sąd konsumencki.

 

 1. Jeżeli klient nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, sądem właściwym dla sporów wynikających z umowy sprzedaży pakietu przedpłaconego jest sąd w Warszawie. 

 

§ 12 OBSŁUGA KLIENTÓW / SKARGI

W przypadku pytań, uwag, skarg lub w celu złożenia innych oświadczeń klient może kontaktować się z nami listownie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

 

TIER Mobility Poland sp. z o.o.

Grójecka 208

02-390 Warszawa

 

Tel.: : +48 22 581 81 33

E-mail: info@tier.app

 

Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego klienta.

 

Stan: 2022-05-13